بدين وسيله به آگاهي عموم مي رساند بيمارستان شهيد مصطفي خميني در نظر دارد از طريق برگزاري مزايده عمومي محدود ، بوفه بيمارستان را به مدت يكسال واگذار نمايدلذا از متقاضيان دعوت بعمل مي آيدجهت دريافت اسناد مزايده  تا تاريخ 1401/11/13  و جهت تحويل اسناد مزايده  تا تاريخ 1401/11/19 به دفتر معاونت پشتيباني بيمارستان مراجعه نمايندلازم به ذكر است تاريخ برگزاري مزايده 1401/11/20 مي باشد. 

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید