بدين وسيله به آگاهي مي رساند بيمارستان شهيد مصطفي خميني در نظر دارد خدمات مربوط به واحد فصد خون اين مركز رابه مدت يكسال از طريق برگزاري مناقصه محدود به بخش خصوصي واگذار نمايد لذا از متقاضيان دعوت بعمل مي آيد جهت تحويل اسناد مناقصه حداكثر تا تاريخ 1400/3/20 به آدرس : تهران ،خيابان فلسطين ، خيابان ايتاليا بيمارستان شهيد مصطفي خميني،دفتر معاونت پشتيباني و مديريت منابع بيمارستان مراجعه نمايند
تلفن تماس : 88985915
مهلت تحويل اسناد مناقصه :پايان وقت اداري روز شنبه 1400/3/22
زمان برگزاري مناقصه : روز يكشنبه 1400/3/23 ساعت 10 صبح 

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید