بدين وسيله به آگاهي عموم مي رساند بيمارستان شهيد مصطفي خميني در نظر دارد از طريق برگزاري مزايده عمومي ، فضا جهت فروش كالا ارتوز و پروتز بيمارستان را به مدت يكسال واگذار نمايدلذا از متقاضيان دعوت بعمل مي آيدجهت دريافت اسناد مزايده از روز سه شنبه مورخ 1403/04/12  تا  روز دو شنبه مورخ 1403/04/18 به دفتر معاونت پشتيباني بيمارستان مراجعه نمايند.

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید