بدين وسيله به آگاهي عموم مي رساند بيمارستان شهيد مصطفي خميني در نظر دارد از طريق برگزاري مزايده عمومي ، كانتر بيمه واقع در درمانگاه  بيمارستان را به مدت يكسال واگذار نمايدلذا از متقاضيان دعوت بعمل مي آيدجهت دريافت اسناد مزايده از روز چهارشنبه مورخ 1403/03/23  تا  روز سه شنبه مورخ 1403/03/29 به دفتر معاونت پشتيباني بيمارستان مراجعه نمايند.

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید