بدين وسيله به آگاهي عموم مي رساند بيمارستان شهيد مصطفي خميني در نظر دارد از طريق برگزاري مزايده عمومي ، واحد فيلمبرداري از نوزادان بيمارستان را به مدت يكسال واگذار نمايدلذا از متقاضيان دعوت بعمل مي آيدجهت دريافت اسناد مزايده از روز شنبه مورخ 1403/1/18  تا  روز دوشنبه مورخ 1403/1/20 به دفتر معاونت پشتيباني بيمارستان مراجعه نمايند.

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید