درباره ما

بيمارستان آموزشی درماني شهيد مصطفی خمينی پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در سال 1359 به بنياد شهيد واگذار گرديده است.

ودر طي سال هاي دفاع مقدس، بعنوان مهمترين مركز پزشكي بنيادشهيد در ارائه خدمات به مجروحين جنگ تحميلي و خانواده معظم شهداء و ايثارگران خدمات شايان توجهي را ارائه نموده است.

اين بيمارستان در تاريخ   1372/5/19  به دانشگاه شاهد واگذار گرديد و درحال حاضر ضمن استمرار ارائه خدمات به خانواده معظم شهداء و ايثارگران وساير بيماران، خدمات آموزشي را به دانشجويان علوم پزشكي شاهد ارائه مي نمايد.

فعاليت اين مرکز در بخشهای مختلف بستری ، سرپايی وپاراکلينيک توسعه يافته واينک بعنوان يک مرکز فعال پذيرای مراجعين محترم می باشد.

بخش اعظم بيماران بستری ومراجعين به درمانگاه در مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهيد مصطفی خمينی از خانواده معظم شهداء می باشندکه جزئيات مسائل شرعی ودينی برايشان بسيار با ارزش بوده ودر انجام اقدامات درمانی ومراقبتی بايد به اين اصل توجه داشت.