به اطلاع روابط عمومي مركز ، نظر به اينكه بيمارستان  شهيد مصطفي خميني ، در صدد راه اندازي واحد مراقبت پرستاري در منزل مي باشد خواهشمند است از متقاضيان واجد شرايط (مجوز و …) از تاريخ 1402/07/08 لغايت تاريخ 1402/07/15 مستندات خود را به دفتر معاونت پرستاري ارسال فرمايند.

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید