شماره هاي داخلي مورد نياز مراجعين

بخش/واحد شماره داخلي بخش/واحد شماره داخلي
اورژانس 228 بهداشت محيط 474
آنژيوگرافي 431 بهداشت حرفه اي 295
آندوسكوپي 388 بهبود كيفيت 423
انتظامات 390 پذيرش 327-486
آزمايشگاه پاتولوژي 398-371-359 ترخيص 311
آزمايشگاه سرپايي 477-478 فصد خون 438
آزمايشگاه ژنتيك 464 فني مهندسي 222
كارگزيني 239 مركز تلفن 126
دبيرخانه 241 تداركات 245
اطلاعات 326 مسئول تغذيه 357
اتاق عمل 253-254-256 حراست 436
اتاق زايمان 376-381 رئيس حسابداري 364
نوار عصب و عضله 452 مسئول خدمات عمومي 240
اكو 336 داروخانه 603
ام آر آي 393-394 مسئول درمانگاه 421
آموزش 373-436 درمانگاه 401-402-354
بخش جراحي 1 118-119 رياست 230-231 -تلفن مستقيم 88986161
بخش زنان و زايمان 379-380 معاون پشتيباني و مديريت منابع انساني  120- تلفن مستقيم 88985915
نوزادان 378 معاون پرستاري 450-451 –  تلفن مستقيم 88961576
بخش داخلي زنان 360-361 سوپروايزر باليني 226-440
بخش داخلي مردان 260-261 سوپروايزر كنترل عفونت 268
بخش جراحي 4 288-289 راديولوژي 335
بخش IPD 290-291 روابط عمومي 358-   تلفن مستقيم   88996214 
بخش روانپزشكي 604-606 رسيدگي به شكايات
بخش CCU1 362-363 >مددكاري
بخش CCU2 252 سي تي اسكن 233
ICU1 257-258 شنوايي سنجي 292
ICU2 469-470 صندوق اورژانس 429
NICU 484-485 صندوق مركزي 235
بخش كودكان 384-318 تعاوني مصرف 329
واحد برانكارد 385 IT 377-242
بيمه ارتش 439 كلينيك سلامت 434
بيمه تأمين اجتماعي 237 مدارك پزشكي بستري 333-324
بيمه خدمات درماني 395 مدارك پزشكي سرپايي 420
نماينده بنياد شهيد 375 نوار مثانه(يورو ديناميك) 238