بدين وسيله به آگاهي مي رساند بيمارستان شهيد مصطفي خميني در نظر داردداروخانه اين مركز رابه مدت يكسال از طريق برگزاري مزايده عمومي با بهره گيري از سامانه تداركات الكترونيكي دولت (www.setadiran.ir) و با شماره مزايده سيستمي 5000094209000002  به صورت الكترونيكي به بخش خصوصي واگذار نمايد لذا از متقاضيان دعوت بعمل مي آيد جهت تحويل اسناد مناقصه حداكثر تا تاريخ 1400/09/07 به آدرس : تهران ،خيابان فلسطين ، خيابان ايتاليا بيمارستان شهيد مصطفي خميني،دفتر معاونت پشتيباني و مديريت منابع بيمارستان مراجعه نمايند
تلفن تماس : 88985915
تاريخ بازديد از داروخانه بيمارستان:از تاريخ 1400/09/04 لغايت 1400/09/15

آخرين مهلت پيشنهاد قيمت  پايان وقت اداري 1400/09/18

 

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید