به گزارش روابط عمومي مركز ، مقداري ضايعات كارتن  در بيمارستان شهيد مصطفي خميني جمع آوري شده است و از طريق مزايده عمومي به فروش مي رسد از متقاضيان خواهشمنديم ظرف حداكثر  مدت يكهفته از تاريخ صدور آگهي تا نهايت تاريخ 1402/07/27 به واحد جمعداري مركز مراجعه نمايند.

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید