معرفي سرپرستاران بخش ها

خانم مريم علی بيگی نژاد

سرپرستار بخش داخلی زنان

خانم ليلا فضلعلی

سرپرستار بخش زنان و زايمان

خانم اكرم شكوري

سرپرستار بخش جراحی 1

خانم رقيه كرمی

سرپرستار بخش اورژانس

خانم زهرا شجاعي

سرپرستار بخش روانپزشكی

خانم ليلي ملكی

سرپرستار بخش IPD

خانم آزاده شوقي نيا

سرپرستار بخش 4

خانم فاطمه حسين زاده

سرپرستار بخش داخلي مردان

آقای حبيب اله قنديانی آرانی

سر پرستار ICU2

خانم فاطمه زحمتكش

سر پرستار ICU1

خانم فريبا قدسی

سر پرستار NICU

خانم زهرا حسينی

سرپرستار بخش كودكان

خانم زهرا پيشگر

مسئول اتاق عمل

شهربانو بيات

مسئول اتاق زايمان

سر پرستار ccu2

خانم آزيتا كريمی

سرپرستار CCU1

خانم شهپر نيك روش

سرپرستار آنژيوگرافي

خانم دكتر ليدا صادقی

مسئول درمانگاه