معرفی مديران

 دكتر سعيد هاشم زاده

سرپرست بيمارستان

برخي از سوابق اجرايي آقاي دكتر به شرح ذيل مي باشد:

فهيمه افشاريان

معاون پرستاري

كارشناس پرستاري

مهندس سيد مهدي كيايي

معاون پشتيباني و مديريت منابع

كارشناس ارشد برق

دكتر پژمان آقايي

معاون درمان

پزشك عمومي