روز دانشجو، روز تأکيد بر نقش بی مانند مجاهدت در راه کسب علم و دانش،
در کنار تقويت ايمان دينی و بصيرت ، در راه پيشرفت مادی و معنوی کشورست

فرا رسيدن روز دانشجو

بر مجاهدان سنگرهای دانش و بينش

دانشجويان با ايمان

 ايران اسلامی گرامی باد

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید