آنچه که هستی را شکوه و زيبايی می بخشد ، جلوه وجود انسانهايی است که از بندها رها گشته ودر بيکران خلقت ، عظمت می آفرينند وبرای جامعه گويی باران هستند بر زمين تشنه !!! زيستن برای خدمت به بيماران !!! زيستن برای نويد زندگی و زيستن برای آنچه که پروردگار بهای آن را ميداند !!! 

                  آن هنگام که مثبت و منفی تو دنيايی را زيرو رو می کند ان هنگام که حق لمس سلول ها فقط از ان توست و تويی که نظاره گر عظمت خدا درون ميکروسکوپ هستی ای ارزشمند روزت مبارک . هر روز که خدمتت مايع نجات انسانی می شود ان روز روز توست. 

روز آزمايشگاهيان بر تمام سپيدپوشان اين خانواده ی عظيم مبارک و خجسته باد

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید

2 × یک =