كلينيك عفوني
نام پزشکتخصصروزساعتکد تخصص در سامانه نوبت دهيکد پزشک در نوبت دهیرزرو نوبت
دكتر مريم اميني عفونييكشنبه-سه شنبه08:3024 1298 رزرو كيلينيك
دكتر مژگان بهادر عفونيدوشنبه13241299 رزرو كيلينيك
دكتر جواد مينوئي فر عفونيشنبه13241404 رزرو كيلينيك