کلینیک گوارش

خدمات سرپايي قابل ارايه در اين كلينيك به شرح ذيل مي باشد:

 

آندوسكوپي

 كلونوسكوپي

 

اسامي پزشكان كلينيك به شرح ذيل مي باشد.براي دريافت نوبت از طريق تلفن گوياي 42489999 و در اختيار داشتن كد پزشك مربوطه و كد تخصص پزشك كه در جدول ذيل آمده براحتي ميتوانيد اقدام به رزرو نوبت نماييد همچنين براي تسريع در امر نوبت دهي لينك نوبت دهي مستقيم هر پزشك در قسمت رزرو نوبت قرارداده شده است كه با كليك  بر روي رزرو كلينيك مربوط به هر پزشك ،مستقيم به صفحه اختصاصي نوبت دهي پزشك راهنمايي مي شويد.

 

 

نام پزشکتخصصروزساعتکد تخصص در سامانه نوبت دهيکد پزشک در نوبت دهیرزرو نوبت
دكتر شهريار پورفرزام داخلي گوارش و آندوسكوپييكشنبه10:30201314رزرو كلينيك
دكتر ناصر عليزاده داخلي گوارش و آندوسكوپيشنبه08:30201671رزرو كلينيك
دكتر بهمن طالبي پور داخلي گوارش و آندوسكوپييكشنبه9201438رزرو كلينيك
دكتر حسن صفاريه داخلي گوارش و آندوسكوپيشنبه-سه شنبه16201901رزرو كلينيك
دكتر بهمن طالبي پورداخلي گوارش و آندوسكوپيسه شنبه9201438رزرو كلينيك