لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران برنامه کلینیک زنان و زایمان و نازایی

آخرین بروز رسانی 1395/12/24 ساعت 10:30

 

 

برنامه کلینیک زنان و زایمان و نازایی

.

نام پزشک

 

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

خانم دکتر ظفر قندی

 

10

 

 

 

 

 

خانم دکتر ربیعی /
خانم دکتر قرائی

یک هفته در میان

14

 

 

 

 

 

خانم دكتر رزاقي/  خانم دكتر تدين

یک هفته درمیان

16

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

خانم دکتر اوج (نازائی)

 

 

9

 

 

 

 

خانم دکتر گرشاسبی

 

 

10

 

 

 

 

خانم دکتر آقا بیگی

 

 

14

 

 

 

 

خانم دکتر زهرا معصو می

 

 

16

 

 

 

 

خانم دکترهداوند

 

 

 

10

14

 

 

خانم دکترفاطمه معصومی

 

 

 

14

 

 

 

خانم دکتروشگیر/
خانم دکترنصیری

یک هفته در میان

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خانم دکترربیعی

 

 

 

 

10

 

 

خانم دکترمشیری

یک هفته درمیان

 

 

 

14

 

 

خانم  دکتر  بحرینی

 

 

 

 

16

 

 

خانم دکتر مویدمحسنی

 

 

 

 

 

10

 

خانم دکتر مشيري/ خانم دكتر خضري

یک هفته در میان

 

 

 

 

14

 

 

           

 

خانم دکترپزشکي/ خانم دکتربهین آئین

یک هفته درمیان

 

 

 

 

16

 

             

 

               

خانم دکتر بنی فاطمه/ خانم دكتر وفاخواه

یک هفته درمیان

 

 

 

 

 

10

خانم دکتر زهرا رمضانی

 

 

 

 

 

 

12

تاریخ به روز رسانی 7 اردیبهشت1394

به بالا