آمد رمضان و عید با ماست/ قفل آمد و آن کلید با ماست

 بربست دهان و دیده بگشاد/ وان نور که دیده دید با ماست

 آمد رمضان به خدمت دل/ وان کش که دل آفرید با ماست

 در روزه اگر پدید شد رنج/ گنج دل ناپدید با ماست

 کردیم ز روزه جان و دل پاک/ هر چند تن پلید با ماست (مولوی)