بیمارستان شهید مصطفی خمینی در نظر دارد بخش شنوایی سنجی و غربالگری نوزادان خود را به مدت یکسال به افراد واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان می توانند از تاریخ 1 اسفند لغایت 5 اسفند جهت دریافت اسناد به معاونت پشتیبانی بیمارستان مراجعه نمایند.