بیمارستان شهید مصطفی خمینی در نظر دارد بخش شنوایی سنجی و غربالگری نوزادان خود را به مدت یکسال به افراد واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان می توانند از تاریخ 24 فروردین لغایت 28 فروردین جهت دریافت اسناد به دبیرخانه امور اداری مراجعه نمایند.

 

ضمناً مهلت تحویل اسناد حداکثر تا تاریخ 4 اردیبهشت(پایان وقت اداری) می باشد