آقای دکتر ثقفی رئیس محترم دانشگاه شاهد عصر روز دوشنبه یکم مهر به همراه مسئولین بیمارستان از طرح های در حال اجرای عمرانی بیمارستان بازدید نمودند.