44 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

دوشنبه 20 آبان 1398 | Monday 11 November 2019

بیمارستان شهید مصطفی خمینی - بخش ها

این بیمارستان دارای 10 بخش بستری و 15 بخش پتیتبذرای یبدنلیبل  یب

بخش1 جراحی و..

شماره تلفن بخش مسئول بخش محل استقرار بخش
118 و 119 دکتر.. طبقه اول جنوبی

 یلبسی بسی ب سی بس یب س یب

یبسیبسی

رویدادهای پیش رو(عربی)

Template Design:Dima Group