سه شنبه 1 اسفند 1396 | Tuesday 20 February 2018

بیمارستان شهید مصطفی خمینی - روسای بخش ها

اداری و پشتیبانی:

ردیف نام مسئول بخش/واحد تلفن مستقیم تلفن داخلی فکس پست الکترونیک
           
           

پاراکلینیک ها:

ردیف نام مسئول بخش/واحد تلفن مستقیم تلفن داخلی فکس پست الکترونیک
           
           
           

پرستاری و بستری

ردیف نام مسئول بخش/واحد تلفن مستقیم تلفن داخلی فکس پست الکترونیک
           
           
انتصاب مسئول انبار انتخاب پرستار نمونه کشوری سوم بهمن روز پرستار مبارک گل ها همه با اذن تو برخاسته اند/از بهر ظهور تو خود آراسته اند

Template Design:Dima Group