بيمه نيرو هاي مسلح

بيمه نيرو هاي مسلح

مركز پزشكي و آموزشي شهيد مصطفي خميني داراي سابقه چندين ساله همكاري با بيمه نيروهاي مسلح  بصورت بستري و سرپايي با بيمه هاي ،نيروهاي مسلح عادي ، نيروهاي مسلح جانبازي ، نيروهاي خاص مي باشد . فرانشيز پرداختي در مورد […]

بيمه خدمات درمانی (به جز سلامت همگاني)

بيمه خدمات درمانی (به جز سلامت همگاني)

مركز پزشكي و آموزشي  و درماني شهيد مصطفي خميني داراي سابقه چندين ساله قرارداد همكاري با بيمه سلامت به صورت بستري و سرپايي مي باشد . صندوقهاي طرف قرارداد بيمارستان با بيمه سلامت: بيمه كارمندي  بيمه ساير اقشار  بيمه ايرانيان […]

بيمه تأمين اجتماعی

بيمه تأمين اجتماعی

مركز پزشكي و آموزشي و درماني شهيد مصطفي خميني مفتخر به ارائه خدمات مطلوب به بيمه شدگان بيمه تامين اجتماعي ميباشد.اين مركز از سنوات قبل بصورت بستري و سرپائي با  بيمه تامين اجتماعي قرارداد همكاري دارد. مدارک لازم جهت بستری […]

بيمه تجارت نو

بيمه تجارت نو

مركز پزشكي و آموزشي و درماني شهيد مصطفي خميني مفتخر به ارائه خدمات مطلوب به بيمه شدگان بيمه تجارت نو به خصوص خانواده معظم شهداء و ايثارگران ميباشد.اين مركز از سنوات قبل بصورت بستري با  بيمه تجارت نو قرارداد همكاري […]

بيمه کوثر

بيمه کوثر

مركز پزشكي و آموزشي و درماني شهيد مصطفي خميني مفتخر به ارائه خدمات مطلوب به بيمه شدگان بيمه كوثر به خصوص خانواده معظم شهداء و ايثارگران ميباشد.اين مركز از سنوات قبل بصورت بستري با  بيمه كوثر قرارداد همكاري دارد. مدارک […]

بیمه پارسيان

بیمه پارسيان

مركز پزشكي و آموزشي و درماني شهيد مصطفي خميني مفتخر به ارائه خدمات مطلوب به بيمه شدگان بيمه پارسيان به خصوص خانواده معظم شهداء و ايثارگران ميباشد.اين مركز از سنوات قبل بصورت بستري با  بيمه پارسيان قرارداد همكاري دارد. مدارک […]

بيمه كارآفرين

بيمه كارآفرين

مركز پزشكي و آموزشي و درماني شهيد مصطفي خميني مفتخر به ارائه خدمات مطلوب به بيمه شدگان بيمه كارآفرين به خصوص خانواده معظم شهداء و ايثارگران ميباشد.اين مركز از سنوات قبل بصورت بستري با  بيمه كارآفرين قرارداد همكاري دارد. مدارک […]

بیمه بانك ملت

بیمه بانك ملت

مركز پزشكي و آموزشي و درماني شهيد مصطفي خميني مفتخر به ارائه خدمات مطلوب به بيمه شدگان بيمه ملت به خصوص خانواده معظم شهداء و ايثارگران ميباشد.اين مركز از سنوات قبل بصورت بستري با  بيمه ملت قرارداد همكاري دارد. مدارک […]

بیمه شهرداري شهر سالم

بیمه شهرداري شهر سالم

مركز پزشكي و آموزشي و درماني شهيد مصطفي خميني مفتخر به ارائه خدمات مطلوب به بيمه شدگان بيمه شهرداري به خصوص خانواده معظم شهداء و ايثارگران ميباشد.اين مركز از سنوات قبل بصورت بستري با  بيمه شهرداري قرارداد همكاري دارد. مدارک […]

1234