مركز پزشكي و آموزشي شهيد مصطفي خميني داراي سابقه چندين ساله همكاري با بيمه نيروهاي مسلح  بصورت بستري و سرپايي با بيمه هاي ،نيروهاي مسلح عادي ، نيروهاي مسلح جانبازي ، نيروهاي خاص مي باشد .

فرانشيز پرداختي در مورد بيماران سرپايي 30% مي باشد.

فرانشيز پرداختي درمورد بيماران بستري به شرح زير مي باشد .

 • فرانشيز پرداختي بيماران با دفترچه نيروهاي مسلح عادي : 25% مي باشد .
 • فرانشيز پرداختي بيماران با دفترچه نيروهاي مسلح جانبازي ، عائله جانبازي ، فرزندان شاهد و بيماران خاص ،صفر مي باشند.

تبصره 1 :درخصوص بيماران بستري زير 6 ساعت ( اورژانس يا اتاق عمل ) فرانشيز پرداختي درمورد بيماران با دفترچه بيمه نيروهاي مسلح عادي 30% و مابقي موارد صفر مي باشد.

تبصره 2 :اعمال جراحي خاص به شرح زير مي باشند:

الف – جراحي هاي كه در برخي موارد تعهد آنها مشروط به تائيد توسط كميسون فني ( يا ناظر بيمارستاني ) بيمه مي باشد:

 • بلفارو پلاستي بلك فوقاني 
 • ترميم بلفارو پتوز پلك فوقاني
 • ماموپلاستي
 •  ماستكتومي براي ژنيكوماستي
 • محدود سازي حجم معده براي چاقي مفرط 
 • جراح توده هاي پوستي
 • اسكارو تومي
 • خدمات اينترنشنال راديولوژيست   

 

ب – جراحي هايي كه تعهد آن ها مشروط به ضميمه كردن مستندات پزشكي مؤيد بيماري مي باشد. (نياز به تائيد اداره كل ندارد)

 • سپتوپلاستي 
 • جراحي همزمان اي اس ل و منيسك زانو
 • اصلاح كيفوز با اسكوليوز 
 • درمان ديسكوپاتي يا اصلاح تنگي كانال نخاعي
 • كيفتوپلاستي 
 • درمان اسپوند يلوليستزيس
 • جراحي واريكو سل دوطرفه   
 • جراحي سنگ هاي دستگاه ادراري
 • سقط القايي يا تخليه اي  
 • جراحي هرما فرديسم 
 • راديو تراپي حين جراحي 
 • هزينه همراه

ج- جراحي هايي كه در تعهد آن ها مشروط به تكميل و ضميمه كردن  فرم مربوطه مي باشد :

 • جراحي كاتاركت  
 • عمل سزارين
 • تعويض مفصل
 • جراحي فك و صورت
 • قبل از بستري نياز به تائيديه از بيمه نيروهاي مسلح دارد.

تبصره 3: بقيه موارد در زمان بستري به صورت آنلاين  بوده واز بيمه نيروهاي مسلح معرفي نامه دريافت مي شود.

مدارك مورد نياز جهت بستري : دفترچه معتبر بيمه نيروهاي مسلح

آدرس بيمه نيروهاي مسلح : خ كارگر شمالي – كوچه رهنما – سازمان بيمه نيروهاي مسلح

تلفن:66403550        يا   66403555