بدين وسيله به آگاهي عموم مي رساند بيمارستان شهيد مصطفي خميني در نظر دارد از طريق برگزاري مزايده عمومي ، بوفه بيمارستان را به مدت يكسال واگذار نمايدلذا از متقاضيان دعوت بعمل مي آيدجهت دريافت اسناد مزايده  تا تاريخ 1400/11/23  و جهت تحويل اسناد مزايده  تا تاريخ 1400/11/25 به دفتر معاونت پشتيباني بيمارستان مراجعه نمايندلازم به ذكر است تاريخ برگزاري مزايده 1400/11/27 مي باشد. 

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید