به گزارش روابط عمومي مركز، مقداري ضايعات كارتن  از طريق مزايده عمومي به فروش مي رسد لذا از متقاضيان تقاضا ميشود از تاريخ1403/2/17 به مدت يكهفته تا تاريخ 1403/2/24 با مراجعه به جمعداري مركز ، قيمت هاي پيشنهادي رو اعلام نمايند.

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید