به گزارش جمعداري  مركز، مقداري ضايعات كارتن از طريق مزايده عمومي به فروش مي رسد لذا از متقاضيان تقاضا ميشود از تاريخ 1402/12/9 به مدت يكهفته تا تاريخ 1402/12/15 با مراجعه به جمعداري مركز ، قيمت هاي پيشنهادي رو اعلام نمايند.

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید